Gmina Mniów

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 24 stycznia 2020 08:48

Najbliższe wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów:

  • 29 stycznia 2020 r., godzina 8:00 (sala konferencyjna)
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 23 stycznia 2020 14:18

Wójt Gminy Mniów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65), podaje do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia”.

Poprawiony ( czwartek, 23 stycznia 2020 14:24 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
czwartek, 23 stycznia 2020 11:41

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Gminy Mniów w dniu 29 stycznia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 18.12.2019 r. oraz 27.12.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031

4. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

5. zmieniająca uchwałę nr 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Kieleckiemu

6. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów

7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

8. zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów

9. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów

10. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 miesięcy

11. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

12. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

13. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego

14. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

15. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

16. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

17. zmieniająca uchwałę nr 61/IX/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

18. Wolne wnioski i ogłoszenia.

19. Zamknięcie sesji.

Poprawiony ( wtorek, 28 stycznia 2020 08:41 )
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowościach Grzymałków i Mniów PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 20 stycznia 2020 11:55

W Biuletynie Informacji publicznych umieszczono „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowościach Grzymałków i Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert do 07 lutego 2020 roku do godziny 14:00.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 127