Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
poniedziałek, 25 marca 2019 09:36

Mniów dnia 25.03.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.7.2019

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 20.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowościach Piaski i Malmurzyn, gmina Mniów, działki nr ewid.: 103 i 427 (obręb Malmurzyn).

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie Gminy w Mniowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 20 marca 2019 10:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 20.02.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów.

4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów.

5. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów.

Więcej…
 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 19 marca 2019 15:39

We wtorek 26 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 19 marca 2019 14:42

W piątek 22 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 118