Gmina Mniów

Wybory ławników na kadencję 2020-2023 PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 06 czerwca 2019 12:55

Informacja

o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

 

Informuję, że w 2019 r. Rada Gminy Mniów dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020 – 2023.

Prawo zgłaszania kandydatów mają:

 • Prezesi właściwych sądów;
 • Stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

WZORY DOKUMENTÓW:

1) karta zgłoszenia,

2) oświadczenia składane przez kandydata (o braku postępowań przeciwko oraz o władzy rodzicielskiej),

3) lista osób zgłaszających kandydata

 

są do pobrania w:

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów lub Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 8 lub nr 24 , tel. 41/30-38-002 wew. 108 lub 124.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników z dokumentami można składać w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 20

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Termin zgłaszania kandydatów - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Poprawiony ( czwartek, 06 czerwca 2019 13:20 )
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 05 czerwca 2019 12:53

Mniów dnia 05.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.16.2019

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 05.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie słupa oraz linii SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza nN w msc. Podchyby, obręb geodezyjny 0015 Serbinów, gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów; nr ewid. działek: 66, 71/3 w ramach zadania „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu usługowego w msc. Podchyby (obręb geodezyjny 0015 Serbinów), gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów – RE Skarżysko”

Więcej…
 
Nabór wniosków o dofinansowanie dla świętokrzyskich rolników PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
środa, 05 czerwca 2019 12:27

„Premie dla młodych rolników”

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystną dla rolników zmianę podwyższając kwotę premii do 150 tysięcy złotych.

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z PROW 2014—2020. W tegorocznym naborze wniosków wprowadzono zmiany - między innymi:

 • zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 • zamiast tego wprowadzono kryterium dochodowości |ub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej z 10 tys. euro do poziomu 13 tys. euro.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (młody_rolnik_i_restrukturyzacja_materiały_ogólne.pdf)młody_rolnik_i_restrukturyzacja_materiały_ogólne.pdf282 Kb2019-06-05 12:36
 
Raport o stanie Gminy Mniów za 2018 rok - zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mniów za 2018 rok PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 31 maja 2019 16:55

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506) Wójt Gminy Mniów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Mniów raport o stanie Gminy Mniów za 2018 rok.

W debacie nad raportem o stanie Gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Mniów, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ww. ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Informacja o terminie sesji czerwcowej zostanie podana w terminie późniejszym.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w BIP w wersjach edytowalnej i do wydruku, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Mniów – pokój nr 20.

[Aktualizacja 2019.06.05 godz. 14.22]

Sesja rady gminy rozpocznie się we wtorek 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00

Poprawiony ( środa, 05 czerwca 2019 13:25 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 123