Gmina Mniów

Nowe formularze podatkowe od dnia 1 lipca 2019 roku PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 03 lipca 2019 14:47

Wójt Gminy Mniów informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. Poz. 2244).

Więcej informacji w ogłoszeniach w BIP, formularze we wzorach dokumentów.

Poniżej załączono stosowne akty prawne.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (informacje_i_deklaracje_o_nieruchomościach.pdf)informacje_i_deklaracje_o_nieruchomościach.pdf638 Kb2019-07-03 14:59
Download this file (informacje_i_deklaracje_o_podatku_leśnym.pdf)informacje_i_deklaracje_o_podatku_leśnym.pdf621 Kb2019-07-03 14:59
Download this file (informacje_i_deklaracje_o_podatku_rolnym.pdf)informacje_i_deklaracje_o_podatku_rolnym.pdf537 Kb2019-07-03 14:59
Poprawiony ( środa, 03 lipca 2019 15:02 )
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
środa, 03 lipca 2019 13:25

Mniów dnia 27.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.15.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.) Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 27.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 350mb w miejscowości Zachybie obręb geodezyjny Przełom na działkach o nr ewid.398/2, 397, 364/2, 364/1, 363/2, 363/1, 362/2, 362/1,361/2,361/1,360/2,360/1,359/6,359/5,359/4,359/3, 358/2,358/1,365/3.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie Gminy w Mniowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 25 czerwca 2019 18:36

W dniu 25 czerwca odbyła się X absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów na X sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.
 • w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mniowie za 2018 rok.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Gorący posiłek" na lata 2019 - 2023
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Baran
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umowy dzierżawy gruntu i umów najmu lokali, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 18 czerwca 2019 13:03

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję X sesję absolutoryjną Rady Gminy Mniów w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 22.05.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniów za 2018 rok.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 124