Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 10:30

Mniów dnia 17.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.12.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 6/2019 znak: GKPiB.III.6733.12.2019 z dnia 17.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • "budowie linii kablowej SN - 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN" w ramach zadania "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10 budynków mieszkalnych w miejscowości Wólka Kłucka, dz. nr 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, oraz dz.nr 104/11 i część działki nr 184 gm. Mniów - RE Skarżysko".

Więcej…
 
W piątek 21 czerwca urząd będzie nieczynny PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 07 czerwca 2019 14:25

W piątek 21 czerwca 2019 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 czerwca 2019 roku, Urząd Gminy Mniów będzie nieczynny.

Poprawiony ( piątek, 07 czerwca 2019 14:22 )
 
W sobotę 15 czerwca urząd będzie czynny PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 07 czerwca 2019 14:20

W sobotę 15 czerwca 2019 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 czerwca 2019 roku, Urząd Gminy Mniów będzie czyny w godzinach od 7.30 do 15.30.

[Aktualizacja 2019.06.10]

Czynna będzie również Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w godzinach: 8.00 - 14.30.

Poprawiony ( poniedziałek, 10 czerwca 2019 09:02 )
 
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 06 czerwca 2019 12:55

Informacja

o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

 

Informuję, że w 2019 r. Rada Gminy Mniów dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020 – 2023.

Prawo zgłaszania kandydatów mają:

 • Prezesi właściwych sądów;
 • Stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

WZORY DOKUMENTÓW:

1) karta zgłoszenia,

2) oświadczenia składane przez kandydata (o braku postępowań przeciwko oraz o władzy rodzicielskiej),

3) lista osób zgłaszających kandydata

 

są do pobrania w:

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniów lub Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 8 lub nr 24 , tel. 41/30-38-002 wew. 108 lub 124.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników z dokumentami można składać w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Mniów pok. nr 20

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Termin zgłaszania kandydatów - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Poprawiony ( czwartek, 06 czerwca 2019 13:20 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 124