Gmina Mniów

Lepszy start gimnazjalistów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 maja 2017 13:15

Gmina Mniów realizuje projekt pn. "Lepszy start gimnazjalistów" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Projekt jest skierowany do uczniów Gimnazjum w Grzymałkowie i Mniowie. Polega na realizacji działań zmierzających do budowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, jako form wspierania procesu edukacji.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 133 uczniów klas 1-3 gimnazjum w Grzymałkowie i Mniowie (56 Dz i 77 Chł) poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w okresie od października 2016 roku do sierpnia 2018 roku, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, historii, językowych uczniom gimnazjum w Grzymałkowie i Mniowie zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych, w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Zintensyfikowane wsparcie w zakresie kompetencji kluczowych wzmocni umiejętności i predyspozycje młodych ludzi, które przydatne będą na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy. Wsparcie udzielone w ramach projektu ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy osiągają słabsze wyniki w nauce. Ma również pomóc tej młodzieży rozwijać swoje zainteresowania. Będzie także stanowić wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego, historii, informatyki, doradztwa zawodowego oraz w zajęciach psychologicznych. Ponadto uczniowie będą mogli w sposób praktyczny ugruntować zwoją wiedzę poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych realizowanych w teatrze, muzeach, centrum nauki Kopernik oraz w parku krajobrazowym.

Wsparcie w ramach projektu wzbogaci ofertę edukacyjną szkół i przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności wśród uczniów co zwiększy szanse na osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce i na egzaminie.

W ramach projektu zostanie wzbogacona baza dydaktyczna szkoły poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych w dodatkowe pomoce, sprzęt ICT.

Planowane efekty:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe po opuszczeniu programu: 133 (56/77)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych w programie 133 (56/77);

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2;

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 2

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 65 (21/44)

Całkowita wartość projektu: 1 406 448,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 175 448,00 zł.

Projekt realizowany od 01.10.2016r. do 31.08.2018r.

Działania projektowe są komplementarne dla przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia społecznego i aktywności mieszkańców. Mając na uwadze synergię działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno w zakresie potrzeb I rzędu jak i potrzeb II rzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (plakat lepszy start gimnazjalistów.docx)plakat lepszy start gimnazjalistów.docx2456 Kb2017-05-29 13:24