Gmina Mniów

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji PDF Drukuj Email
środa, 23 stycznia 2008 17:57
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji

(EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds)

Powstał w 1964 roku na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Fundusz związany jest ze Wspólną Polityką Rolną, zarządza nim Komisja Europejska. Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej jest przeznaczana największa część budżetu Unii Europejskiej (w 1999 przeznaczono na ten cel 42,2 procenta budżetu). Ponadto środki Funduszu pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne.

EAGGF składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej. W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące zadania:

 • rozwój i modernizacja terenów wiejskich
 • wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów)
 • wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych
 • restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku
 • pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników
 • wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła
 • rozwój i eksploatacja terenów leśnych
 • inwestycje w ochronę środowiska
 • wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmam

 W Polsce w latach 2004-2006 EAGGF  współfinansował projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006.
Celami tego SPO  było:

 1. poprawa konkurencyjności oraz rozwój sektora rolnego,
 2. wsparcie dla przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego konkurencyjności,
 3. wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 4. zmniejszenie dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Powyższe cele realizowane były przez poszczególne działania w ramach dwóch priorytetów.

 1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym.
  1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
  2. Ułatwianie startu młodym rolnikom.
  3. Szkolenia.
  4. Wsparcie doradztwa rolniczego.
  5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
 1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
  1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego w wyniku naturalnej katastrofy lub pożaru oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
  2. Scalanie gruntów
  3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi
  4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów
  5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
  6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem
  7. Pilotażowy Program LEADER+.
Instytucją zarządzającą dla SPO - Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich jest Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Poprawiony ( środa, 18 lutego 2009 13:53 )
 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska