Gmina Mniów

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych PDF Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2008 10:23

Od 1 lipca 2008 r. Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zobowiązuje każdego rolnika do ubezpieczenia co najmniej połowy areału upraw objętych dopłatami bezpośrednimi. Ubezpieczenia są dotowane przez budżet państwa, który pokrywa połowę składki. Szczegóły dotyczące tych ubezpieczeń omówili przedstawiciele PZU na zebraniach wiejskich w Grzymałkowie i Zaborowicach. Będziemy ich zapraszać na zebrania wiejskie w pozostałych wsiach naszej gminy.

Na naszej stronie publikujemy niżej pełny tekst informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.


25.01.2008 S. Stefańczyk

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od początku 2006 roku jest wdrażany w Polsce system ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa do składek producentów rolnych, z tytułu zawarcia przez nich umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków lub buraków cukrowych 
 • od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru): huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń): huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1789), określa poziom dopłat ze środków budżetu państwa do składek, tj. w wysokości:

 • 35% składki do 1 ha uprawy chmielu, warzyw, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 40% składki do 1 ha uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 • 45 % składki do 1 sztuki dla koni lub drobiu oraz 50 % składki do 1 sztuki dla bydła, owiec, kóz i świń.

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z czterema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2007 roku przez te zakłady umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków ww. zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.

W celu usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., zostały wprowadzone zmiany w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, polegające m.in. na:

 • objęciu ubezpieczeniem również upraw tytoniu, truskawek oraz roślin strączkowych (stosowanie dopłat do tych roślin będzie możliwe po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej),
 • możliwości ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze,
 • doprecyzowaniu zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałe szkody,
 • podwyższeniu wysokości dopłat do składki upraw rolnych do 50%,
 • wprowadzeniu od 1 lipca 2008r. obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw przez  rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej. Rolnik będzie miał zatem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia  obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku:

 •  niezawarcia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa umów w sprawie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
 • gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności
 • z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia

Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.

 

Opracowanie:

Departament Finansów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Poprawiony ( piątek, 06 czerwca 2008 20:11 )