Gmina Mniów

Informacja o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. PDF Drukuj Email
wtorek, 29 stycznia 2008 10:47

W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego pobór mężczyzn  urodzonych w roku 1989. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa powyżej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1984 - 1988, którzy dotychczas nie stawili się do poboru.


Pobór mężczyzn z terenu gminy Mniów zostanie przeprowadzony w dniach 27 i 28 lutego 2008 roku przez Powiatową Komisję Lekarską w Kielcach nr 2, ul. Karczówkowska 20 (Klub Spółdzielczy „Witeź”).

          Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty, lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

c) na potrzeby ewidencji wojskowej- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną

fotografię o wymiarach 3 x 4cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom

wykształcenia lub pobieranie nauki.

            Poborowy zgłaszający się do poboru kolejny raz przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty.

  Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.

Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego do dwóch miesięcy, stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W razie niestawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na niego grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do komisji lekarskiej zgodnie z art.27 ust.3 i art.32 ust.6 ustawy z dnia

21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz.2416 z późn. zm.).

11. Niestawienie się do poboru przed wójtem lub burmistrzem(prezydentem miasta) przed właściwą powiatową komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.224 cytowanej wyżej ustawy).

Poprawiony ( piątek, 06 czerwca 2008 20:11 )