Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 11 października 2018 15:21

Mniów dnia 09.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.34.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm), oraz art 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia, że: w dniu 09.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka drogi wewnętrznej z zatoczką o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej – gminnej.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74