Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 27 grudnia 2018 11:19

Mniów dnia 18.12.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.35.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 15/2018 znak: GKPS.V.6733.35.2018 z dnia 18.12.2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • nadbudowie obiektu Urzędu Gminy w Mniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego poddasza na cele związane z dotychczasową funkcją obiektu, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 555/12, 555/5 oraz 555/6, położoną w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.