Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
czwartek, 24 stycznia 2019 15:06

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VI sesję budżetową Rady Gminy Mniów w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 27.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,

4. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą ”KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 nw ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,

5. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

6. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

7. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Mniów,

9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok,

10. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019 – 2028,

11. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok,

12. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 8/IV/2018 Rady gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy,

13. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów,

14.w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniów,

15. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,

16. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy Mniów,

17. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mniów (sołtysów),

18. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,

19. Wolne wnioski i ogłoszenia.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

Transmisja na żywo sesji.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74