Gmina Mniów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
wtorek, 12 marca 2019 11:14

Mniów 05.03.2019r.

Znak:GKPIB.X.6220.1.2019

Działając na podstawie art.61 §4 , art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.Dz.U.2018 poz2096 z póżn.zm.) oraz ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (tj. Dz . U. 2018 poz.2081 z póżn. zm.). Zawiadamia się strony, że na wniosek pełnomocnika inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego obiektu do chowu brojlera kurzego na działce nr ewid. 5/2 obręb Rogowice.

Jednocześnie informuje, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut.Urzędzie, pokój nr 1, w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia.