Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
środa, 20 marca 2019 09:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 20.02.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów.

4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów.

5. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów.

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym.

7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Skoki.

8. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Serbinów.

10. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2019 roku.

11. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Stachura, Chyby i Baran.

12. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich.

13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.

14. w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/ VI /2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok.

15. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2018.

16. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.

17. w sprawie zmian w budżecie gminy.

18. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

19. Wolne wnioski i ogłoszenia.

20. Zamknięcie sesji.

Sławomir Gaweł

Przewodniczący Rady