Gmina Mniów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: system kanalizacji dla aglomeracji Mniów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 marca 2008 11:55

Mniów, dnia  26.02.2008r.


Znak:OSPG.7624-13/07

 

Decyzja

 

    Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 4a ust. 1, 4, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 50, art. 56 ust. 1, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105 z 2007r.)

 

o r z e k a m:

Przyjmuję przedłożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pod nazwą: projekt budowlany systemu kanalizacji wraz z przykanalikami dla aglomeracji Mniów - zadanie I i stwierdzam, że ww inwestycja jest możliwa we wskazanym obszarze realizacji  w oparciu o przedłożone założenia projektowe :

1.    w miejscowości Lisie Jamy:

•    kanał grawitacyjny z rur kamionkowych lub PEHD o średnicy Ø 200 mm i długości L=1100 m,

•    rurociąg tłoczny z PEHD o średnicy Ø 80 mm i długości L=600 m.

2.    w miejscowości Zachybie:

•    kanał grawitacyjny z rur kamionkowych lub PEHD o średnicy Ø 200 mm i długości L=1500m,

3.    w miejscowości Przełom:

•    kanał grawitacyjny z rur kamionkowych lub PEHD o średnicy Ø 200 mm i długości L=1500m,

4.    w miejscowości Olszyna - Mniów:

•    kanał grawitacyjny z rur kamionkowych lub PEHD o średnicy Ø 200 mm i długości L=800m,

5.    z uwagi na różnice w poziomach terenu zaprojektowano 3 pompownie ścieków ze  zbiornikami retencyjnymi,

6.    w miejscach przejścia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi i przepustami roboty będą wykonywane metodą przewiertu w rurze osłonowej, bez naruszania szczelności przepustów,

odwodnienie wykopów pod budowę rurociągu, w zależności od potrzeb, będzie wykonywane metodą powierzchniową nie powodującą powstania leja depresyjnego w obrębie prowadzonych,

7.    do prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystywać maszyny, urządzenia oraz środki transportu sprawne technicznie, jak również przestrzegać zakazu ich nieuzasadnionej jałowej pracy,       

8.    w  przypadku ewentualnego nadmiaru mas ziemnych (odpady inne niż niebezpieczne) możliwe jest przekazywanie ich osobom fizycznym, wywożenie na składowisko w celu wykorzystania jako przesypki technologicznej lub w inne miejsce wskazane przez. Inwestora. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy uporządkować teren robót.

 

Uzasadnienie

 

    Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007  roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105)  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

    Z informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że kanalizacja przebiegać będzie w poboczach dróg i w działkach prywatnych, zaś całość inwestycji usytuowana będzie poza obszarem NATURA 2000 i innymi obszarami chronionymi. Krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia zniwelowane zostanie przez długofalowe korzyści wynikające z likwidacji szamb przydomowych i wprowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej.

    Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

    Wójt Gminy Mniów po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego SE.V.4431/165/07 oraz Starostwa Powiatowego RO.II.7633-205/07 ustalił brak obowiązku opracowania raportu dla przedmiotowej inwestycji.

Wniosków i uwag merytorycznych w stosunku do budowy sieci nie odnotowano.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przed wydaniem decyzji zostało uzgodnione ze Starostwem Powiatowym w Kielcach i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach.

     Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 


 

otrzymują:

1.    Gmina Mniów

 ul. Centralna 9; 26-080 Mniów

2.    strony poprzez obwieszczenie

3.    Pracownia Projektowo-Wykonawcza

    Niestachów 21, 26-021 Daleszyce

4.  a/a

Wójt Gminy 

Poprawiony ( środa, 05 listopada 2008 15:10 )
 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska