Gmina Mniów

Informacja z sesji w dniu 17 lutego 2010 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 23 lutego 2010 15:47

Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE

 

W dniu 17 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to pięćdziesiąta sesja rady w kadencji 2006 – 2010, a druga w 2010 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych oraz sołtysi z terenu gminy.

Na wniosek grupy 9 radnych, Rada Gminy zmieniła porządek obrad ustalony w zawiadomieniu o sesji dodając dwa nowe tj. punkt „Odwołanie dotychczasowego przewodniczącego Rady Gminy oraz „Wybór nowego przewodniczącego rady Gminy”, za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 9 radnych a 3 wstrzymało się od głosu.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym odwołała Pana Mariusza Adamczyka z funkcji przewodniczącego Rady Gminy; za odwołaniem głosowało 9 radnych, przeciw odwołaniu było 3 radnych.

Następnie Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybrała nowego przewodniczącego rady, którym został Pan Sławomir Gaweł, radny zamieszkały w Pępicach. Za jego wyborem głosowało 10 radnych, przeciwnych wyborowi było 2 radnych.

 

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

1) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych; ustalono górną stawkę w wysokości 12,50 zł za jeden odbiór pojemnika o pojemności 110 litrów oraz w wysokości 110 zł za jeden odbiór pojemnika o pojemności 1100 litrów;

2) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów; projekt będzie realizowany przez Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej do końca bieżącego roku;

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok;

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 20010 rok.

 

Rozpatrując wniosek doktora Ryszarda Matulińskiego dotyczący przekształ-cenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Fizjoterapii – Rada Gminy nie wyraziła zgody na likwidację przedmiotowych poradni; wszyscy radni obecni w czasie głosowania byli przeciwni likwidacji poradni.

 

 

Mniów, 2010-02-23.

Bogumił Stępień

kierownik

referatu organizacyjnego

Poprawiony ( wtorek, 23 lutego 2010 15:49 )