Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
środa, 03 kwietnia 2013 10:47

Mniów dnia 28.03.2013r.

 

Znak: GKPS.V.6220.1.2013

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 61 • 4 i art. 10 • 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia , że na wniosek Pana Roberta Pach zam. Gliniany Las 22 26-212 Smyków z dnia 12.03.2013 r. i uzupełnionego 27.03.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie lądowiska dla helikoptera na działce o numerze ewidencyjnym 733 położonej w miejscowości Gliniany Las obręb geodezyjny Straszów.

Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój nr 1A w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej,Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74