Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 04 kwietnia 2013 01:00

Mniów dnia 02.04.2013 r.

Znak: GKPS.V.6733.2.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana:

Decyzja Nr 2/2013 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.2.2013 z dnia 29.03.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie ok. 220 m odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym ZKP, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 497/2, 497/4, 498, 550/1, 554, 555/3, 555/5, 555/6, 555/7, 555/11, 555/12, położone w miejscowości gminnej Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie.

Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74