Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
piątek, 23 sierpnia 2013 14:10

Mniów dnia 23.08.2013r.

Znak: GKPS.V.6220.12.2013

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TOPAS” Tomasz Pasierbek Zaborowice 208, 26-080 Mniów z dnia 14.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków czwartorzędowych „Mniów” na działce nr ewid. 23 położonej w miejscowości Mniów.
Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój nr 1A w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej,Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Zgodnie z regulacją art.49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74