Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Wiadomości z gminy

Obwieszczenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 września 2009 11:26

Mniów 04.09.2009r.                                                                             Znak: BIGP. II.7331- 136/09O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) , art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na :


przebudowę drogi gminnej – ul. Centralna wraz z wjazdami indywidualnymi i chodnikiem w miejscowości Mniów.


Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój 15, w terminie 7 dni od daty

otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniowie

  2. Strona internetowa Urzędu Gminy MniówPodano do publicznej wiadomości: 04.09.2009r

Poprawiony ( poniedziałek, 07 września 2009 11:27 )
 
Szczepienie lisów PDF Drukuj Email
czwartek, 03 września 2009 13:19

 

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 16 – 29 września 2009r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 30 gramów, koloru szaro-zielonego. Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluje się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, że lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

 
Wynik naboru na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 sierpnia 2009 16:06
        INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
         podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronnych w wymiarze 0,6 etatu
Wójt Gminy w Mniowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mniowie do zatrudnienia na stanowisku
       podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronnych w wymiarze 0,6 etatu
wybrany został Pan Michał Seweryn zamieszkały w Mniowie.
Uzasadnienie wyboru:
Do konkursu zgłosiło się 3 kandudatów. Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania
wskazane w ogłoszeniu, Pan Michał Seweryn wykazał się najbardziej odpowiednimi
kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i
obronnych. Kandydat legitymuje się wykształceniem średnim policealnym i tytułem
zawodowym technik pożarnictwa. Studiuje zaocznie na II-gim roku Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie. Od dnia 15 lipca 2004 r. pracuje w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach, na stanowisku dowódcy zastępu. Doświadczenie zdobyte podczas
zatrudnienia w PSP będzie w pełni przydatne na stanowisku podinspektora ds. zarządzania
kryzysowego i obronnych urzędu gminy.
Mniów, 3 sierpnia 2008 r.
                                                                                 W ó j t
                                                                   /-/ Leonard Świerczyński
Poprawiony ( poniedziałek, 03 sierpnia 2009 16:07 )
 
Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 lipca 2009 17:14

Ogłoszenie znak:OG.I. 1110-3/09

o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniowie

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

26-080 Mniów; ul. Centralna 9

tel. 041 373 70 02; fax. 041 373 70 24; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane stanowisko

podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronnych;

stanowisko samodzielne

niepełny wymiar czasu pracy – 0,6 etatu (24 godziny tygodniowo)

Data ogłoszenia naboru

6 lipca 2009 r.

Termin

składania dokumentów

do 17 lipca 2009 r. - do godziny 1430

- w przypadku składania dokumentów osobiście,

w przypadku przesłania dokumentów pocztą

- decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane wykształcenie

Minimum średnie; preferowane specjalności: ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

- minimum 3 lata stażu pracy z wykształceniem średnim,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw

publicznych,

- niekaralność za przestępstwa umyślne,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu

kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej,

2. Pożądane:

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postę-

powania administracyjnego, Kodeksu pracy,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- odporność na stres,

- znajomość obsługi komputera - korzystanie z oprogramowania

biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony opis stanowiska pracy, główne zadania

Zadania stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obronnych:

1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

2/ realizacja zadań obrony cywilnej i obronnych, określonych w odrębnych

przepisach,

3/ realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej,

4/ realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

5/ realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym

współdziałanie ze strażami pożarnymi.

 

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys - curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o

niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z

późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zmianami),

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata (druk do pobrania na

stronie: www.bip.mniow.pl).

Miejsce

składania

dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów tj. :

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie

Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 20.

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Mniowie; 26-080 Mniów, ul. Centralna 9


Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronnych”

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.
WÓJT

/-/ Leonard Świerczyński

 

Poprawiony ( poniedziałek, 06 lipca 2009 17:18 )
 
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w Z.S im. J. Pawła II PDF Drukuj Email
czwartek, 02 lipca 2009 12:51

Dyrektor Z.S. im. Jana Pawła II w Mniowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w charakterze sekretarki.                                        Wymagania:

-  wykształcenie wyższe

- znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz programów MS Office

Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2009.

Bliższych informacji udziela dyrektor szkoły pod nr. tel (041) 3737018

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 58 z 61

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska