Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 28 grudnia 2017 19:28

Mniów dnia 28.12.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.33.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 15/2017 znak: GKPS.V.6733.33.2017 z dnia 27.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie stacji wodociągowej, wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 8/2 oraz 24, położoną w miejscowości gminnej Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • budowa obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejącego otworu studziennego w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę urządzeń pomiarowych i energetyczno -sterowniczych,
  • budowa zewnętrznych zbiorników na wodę uzdatnioną (szt. 2, obj. 75 m3 każdy, wysokość do 9,0 m),
  • wykonanie budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania układu uzdatniania i transportu wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  • budowa układu komunikacyjnego na terenie obiektu, wraz z drogą dojazdową z tłucznia o szerokości ok. 5,0 m i długości ok. 350,0 m,
  • utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej (działka o numerze ewidencyjnym 24),
  • zjazd o nawierzchni tłuczniowej z działki drogowej o numerze 24 na działkę o numerze 8/2,
  • budowa obiektów i instalacji technologicznych obróbki i podczyszczania ścieków technologicznych( wód popłucznych) wraz z przyłączem odprowadzającym ścieki technologiczne i ścieki sanitarne do gminnej sieci kanalizacyjnej,
  • budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni,
  • budowa instalacji zewnętrznych i sieci międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych na działce 8/2,
  • budowa sieci wodociągowej łączącej projektowaną stację uzdatniania wody z rozdzielczą siecią wodociągową na działce 8/2.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

styczeń 2018
ponwtośroczwpiąsobnie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74