Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 17:58

Mniów dnia 06.09.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.31.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 06.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliniany Las obręb geodezyjny Straszów obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym

786,796,785,795/1,795/2,795/3,794,793,792,791,790,789

Zakres programowy inwestycji:

  • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
  • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

1. Stronie internetowej Urzędu Gminy

2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m

3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Gliniany Las

4. W miejscu realizacji inwestycji.