Gmina Mniów

Gmina Mniów realizuje projekt pn. "Szkoła sukcesu" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 października 2018 16:00

Projekt jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie

i Zaborowicach. Polega na realizacji działań zmierzających do budowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, jako form wspierania procesu edukacji.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 440 uczniów (232 Dz i 208 Chł) klas 1-8 Szkół Podstawowych w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie i Zaborowicach poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz objęcie wsparciem indywidualnym uczniów ze specjalnymi potrzebami indywidualnymi w okresie od września 2018 roku do lipca 2020 roku, a także doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT i językowych uczniom Szkół Podstawowych w Cierchach, Grzymałkowie, Mniowie i Zaborowicach zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych, w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

 

Zintensyfikowane wsparcie w zakresie kompetencji kluczowych wzmocni umiejętności i predyspozycje młodych ludzi, które przydatne będą na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy. Wsparcie udzielone w ramach projektu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy osiągają słabsze wyniki w nauce oraz rozwój zdolności i zainteresowań. Będzie także stanowić wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

 

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, doradztwa zawodowego oraz w zajęciach psychologicznych. Ponadto uczniowie będą mogli w sposób praktyczny ugruntować zwoją wiedzę poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych realizowanych w muzeach i centrach nauki.

Wsparcie w ramach projektu wzbogaci ofertę edukacyjną szkół i przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności wśród uczniów, co zwiększy szanse na osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce i na egzaminie.

W ramach projektu zostanie wzbogacona baza dydaktyczna szkoły poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych w dodatkowe pomoce, sprzęt ICT.

Planowane efekty:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe po opuszczeniu programu: 352 (186/166)

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu : 44 (38/6)

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie : 440 (232/208)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 44 (38/6)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 44 (38/6)

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 4

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 220 (116/104)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 4

Całkowita wartość projektu: 2 027 058,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 815 678,00 zł.

Projekt realizowany od 01.09.2018r. do 31.07.2020r.

Działania projektowe są komplementarne dla przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia społecznego i aktywności mieszkańców. Mając na uwadze synergię działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno w zakresie potrzeb I rzędu jak i potrzeb II rzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego

w zakresie kompetencji kluczowych.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (plakat.doc)plakat.doc1874 Kb2018-10-11 16:07
Download this file (Regulamin_projektu.docx)Regulamin_projektu.docx137 Kb2018-10-11 16:07
Download this file (Regulamin_rekrutacji.docx)Regulamin_rekrutacji.docx172 Kb2018-10-11 16:07
Download this file (Szkola_sukcesu_na_stronę_www.doc)Szkola_sukcesu_na_stronę_www.doc78 Kb2018-10-11 16:07
Poprawiony ( czwartek, 11 października 2018 16:07 )