Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 25 października 2018 10:53

Mniów dnia 19.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.29.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr: 12/2018 znak: GKPS.V.6733.29.2018 z dnia 18.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych: 786, 796, 785, 795/1, 795/2, 795/3, 794, 793, 792, 791, 790, 789, położonych w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV, wraz ze stanowiskami słupowymi.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74