Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 25 października 2018 10:53

Mniów dnia 19.10.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.29.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr: 12/2018 znak: GKPS.V.6733.29.2018 z dnia 18.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obejmującej nieruchomość o numerach ewidencyjnych: 786, 796, 785, 795/1, 795/2, 795/3, 794, 793, 792, 791, 790, 789, położonych w miejscowości Baran, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

  • Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV, wraz ze stanowiskami słupowymi.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.