Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 27 grudnia 2018 11:19

Mniów dnia 18.12.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.35.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 15/2018 znak: GKPS.V.6733.35.2018 z dnia 18.12.2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • nadbudowie obiektu Urzędu Gminy w Mniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego poddasza na cele związane z dotychczasową funkcją obiektu, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 555/12, 555/5 oraz 555/6, położoną w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74