Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 24 stycznia 2019 15:06

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VI sesję budżetową Rady Gminy Mniów w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 27.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,

4. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą ”KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 nw ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,

5. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

6. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

7. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Mniów,

9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok,

10. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019 – 2028,

11. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok,

12. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 8/IV/2018 Rady gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy,

13. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów,

14.w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniów,

15. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,

16. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy Mniów,

17. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Mniowie w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mniów (sołtysów),

18. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,

19. Wolne wnioski i ogłoszenia.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

Transmisja na żywo sesji.