Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 27 marca 2019 09:40

W dniu 26 marca odbyła się VIII zwykła sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów na VIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów.
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów.
 • w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów.
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Skoki.
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Serbinów.
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2019 roku.
 • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Stachura, Chyby i Baran.
 • w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/ VI /2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2018.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • w sprawie powołania Skarbnika Gminy.