Gmina Mniów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego eksploatacji piasków ze złoża Wólka Kłucka II PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 18:11

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 .), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm..) zawiadamia się strony, że na wniosek TIHE Sp. z o.o Wólka Kłucka 254 A 26-080 Mniów z dnia 22.03.2019 r., uzupełniony dnia 04.04.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  • eksploatacji piasków ze złoża „ Wólka Kłucka II” udokumentowanego w granicach części działek nr.363 i 364 , położonego na terenie wsi Wólka Kłucka.

Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.