Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 05 czerwca 2019 13:53

Mniów dnia 05.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.16.2019

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 05.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie słupa oraz linii SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza nN w msc. Podchyby, obręb geodezyjny 0015 Serbinów, gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów; nr ewid. działek: 66, 71/3 w ramach zadania „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu usługowego w msc. Podchyby (obręb geodezyjny 0015 Serbinów), gm. Mniów, dz. nr 66, 71/3, gm. Mniów – RE Skarżysko”

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie Gminy Mniów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Budownictwa, pok. Nr 15.

Dzień 05.06.2019r. wskazuje się jako ten, w którym nastapiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:
1. Stronie internetowej Urzędu Gminy.
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.
3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Podchyby.