Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 18 czerwca 2019 13:03

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję X sesję absolutoryjną Rady Gminy Mniów w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 22.05.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniów za 2018 rok.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Podjęcie uchwał:

10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.

11. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2018 rok.

12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mniowie za 2018 rok.

13. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Gorący posiłek" na lata 2019 - 2023

14. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.

15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Baran.

16. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy.

17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umowy dzierżawy gruntu i umów najmu lokali, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6.

18. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.

19. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.

20. w sprawie zmian w budżecie gminy.

21. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

22. Wolne wnioski i ogłoszenia.

23. Zamknięcie sesji.

Sławomir Gaweł

Przewodniczący Rady