Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 lipca 2019 11:44

Mniów dnia 15.07.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.17.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 15.07.2019 r. została wydana decyzjia nr 17/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie wodociągu o długości ok. 300m w miejscowości Wólka Kłucka na działkach o nr ewid. 104/11, 104/10, 104/9, 104/8, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/3, 104/2, 104/1, 184dr, 229

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Planowania Przestrzennego Inwestycji i Budownictwa Urzędu Gminy Mniów pok. Nr 15.

Dzień 15.07.2019r. wskazuje się jako ten, w którym nastapiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

1. Stronie internetowej Urzędu Gminy.

2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.

3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Kłucka.