Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 17 lipca 2019 16:55

Mniów, dnia 16.07.2019 r.

Znak: GKPiB.III.6733.18.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 16.07.2019 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie wodociągu i przebudowie istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mniów na działkach o nr ewid. 526/3, 527/5, 527/6, 527/7, 527/8, 527/9, 527/10, 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/15, 527/16, 527/17, 527/18, 527/19, 527/20, 527/21, 527/22, 527/4

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Ww. decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Planowania Przestrzennego Inwestycji i Budownictwa Urzędu Gminy Mniów pok. Nr 15.

 

Dzień 16.07.2019 r. wskazuje się jako ten, w którym nastapiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a. doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

1. Stronie internetowej Urzędu Gminy.

2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.

3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Mniów.

Poprawiony ( środa, 17 lipca 2019 17:00 )