Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 30 stycznia 2020 08:42

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • zmieniająca uchwałę nr 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Kieleckiemu
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 • zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 miesięcy
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 • w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego
 • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • zmieniająca uchwałę nr 61/IX/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso