Gmina Mniów

Praca dla informatyka PDF Drukuj Email
piątek, 14 listopada 2008 15:05

Ogłoszenie znak:OG.I. 1110-5/08

o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniowie

 

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

26-080 Mniów; ul. Centralna 9

tel. 041 373 70 02; fax. 041 373 70 24; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane stanowisko

Informatyk – pełny etat

Data ogłoszenia naboru

14 listopada 2008 r.

Termin

składania dokumentów

do 1 grudnia 2008 r.

- do godziny 1430 w przypadku składania dokumentów osobiście,

w przypadku przesłania dokumentów pocztą

- decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane wykształcenie

Wyższe magisterskie, preferowane informatyczne lub techniczne

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,

 • znajomość funkcjonowania sieci lokalnych i rozległych, przewodowych i bezprzewodowych,

 • znajomość zasad eksploatacji użytkowych systemów informatycznych i

relacyjnych baz danych,

 • znajomość środowiska Windows oraz oprogramowania biurowego,

 • znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci urzędu gminy pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed utratą danych,

 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu instalacji i administrowania systemami typu unix, linux, Routeros,

 • umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych firmy Microsoft,

 • umiejętność konfiguracji i obsługi urządzeń Ethernet, ADSL, SDSL, AP, modemów, routerów, przełączników, rozdzielaczy itp.,

 • znajomość RDBMS Oracle w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania,

 • umiejętność zarządzania bazami danych MS SQL, Mysql, Firebird itp.,

 • dobra znajomość protokołów TCP/IP,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji urządzeń i sprzętu informatycznego,

2. Pożądane:

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- odporność na stres,

- staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

Skrócony opis stanowiska pracy,

główne zadania

Główne obowiązki:

- wdrażanie systemów informatycznych,

- administrowanie bazami danych,

- konsultacje, szkolenia i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów

informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,

- opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym,

- nadzór nad bezpieczeństwem sieci komputerowej urzędu gminy,

- planowanie i koordynowanie przedsięwzięć informatycznych,

- nadzór nad oprogramowaniem użytkowym na poszczególnych stanowiskach pracy,

- opieka nad siecią WiFi (gminną siecią internetu bezprzewodowego) i jej rozbudowa.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys - curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o

niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z

późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zmianami),

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata (druk do pobrania na

stronie: www.bip.mniow.pl).

Miejsce

składania

dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów tj. :

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie

Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 20.

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Mniowie; 26-080 Mniów, ul. Centralna 9


Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.


Poprawiony ( piątek, 23 stycznia 2009 11:36 )