Gmina Mniów

Decyzja o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
  
wtorek, 23 czerwca 2009 10:36

Mniów dnia 22.06.2009 r.DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY


W porównaniu do lat ubiegłych w naszej gminie Mniów wzrósł ruch budowlany od 01 stycznia 2009 roku wydanych zostało 60 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i 3 decyzje inwestycyjne.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić osoba zainteresowana.

Wniosek składamy na formularzu dostępnym w tut. Urzędzie i na stronie internetowej.


Wniosek powinien zawierać:

  • granice terenu objętego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu w skali 1:1000 lub 1:1500 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – mapę taką nabywamy w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji, i Gospodarki Nieruchomościami Al. IX Wieków Kielc 3, (V piętro w środy nieczynne).

  • charakterystykę inwestycji (opis budynku jaki chcemy wybudować – przeznaczenie, gabaryty, linia zabudowy).

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię, oraz sposób odprowadzania ścieków. Do wniosku dołączamy umowy, warunki techniczne lub oświadczenie właściwych przedsiębiorstw, że istniejące sieci uzbrojenia są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu albo że planowana jest ich rozbudowa. Zaopatrzenie inwestycji w wodę, oraz odbiór ścieków – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie (pok. 2), zaopatrzenie w energię elektryczną -Rejonowy Zakład Energetyczny w Końskich lub w Kielcach, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. dostęp do drogi publicznej.

  • planowany sposób zagospodarowania terenu


Na etapie sporządzania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

terenu istotne znaczenie ma dokładna analiza ze strony wnioskodawcy faktycznych zamiarów i

potrzeb, biorąc pod uwagę również niezbędne wyposażenie planowanego obiektu w urządzenia

budowlane z nim związane.

 

Analiza taka winna być podstawą do określenia granic terenu objętego wniosku, w sposób

nie stwarzający w przyszłości, na etapie pozwolenia na budowę, problemów dotyczących

przekroczenia tych granic.


W wyniki rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w

ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami

wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy.


Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane

zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego.


Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla

przyszłego inwestora a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt

budowlany.

 

Poprawiony ( wtorek, 23 czerwca 2009 10:36 )