Gmina Mniów

Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 06 lipca 2009 16:14

Ogłoszenie znak:OG.I. 1110-3/09

o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniowie

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

26-080 Mniów; ul. Centralna 9

tel. 041 373 70 02; fax. 041 373 70 24; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane stanowisko

podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronnych;

stanowisko samodzielne

niepełny wymiar czasu pracy – 0,6 etatu (24 godziny tygodniowo)

Data ogłoszenia naboru

6 lipca 2009 r.

Termin

składania dokumentów

do 17 lipca 2009 r. - do godziny 1430

- w przypadku składania dokumentów osobiście,

w przypadku przesłania dokumentów pocztą

- decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane wykształcenie

Minimum średnie; preferowane specjalności: ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

- minimum 3 lata stażu pracy z wykształceniem średnim,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw

publicznych,

- niekaralność za przestępstwa umyślne,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu

kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej,

2. Pożądane:

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postę-

powania administracyjnego, Kodeksu pracy,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- odporność na stres,

- znajomość obsługi komputera - korzystanie z oprogramowania

biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony opis stanowiska pracy, główne zadania

Zadania stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obronnych:

1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

2/ realizacja zadań obrony cywilnej i obronnych, określonych w odrębnych

przepisach,

3/ realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej,

4/ realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

5/ realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym

współdziałanie ze strażami pożarnymi.

 

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys - curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o

niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z

późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zmianami),

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata (druk do pobrania na

stronie: www.bip.mniow.pl).

Miejsce

składania

dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów tj. :

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie

Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 20.

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Mniowie; 26-080 Mniów, ul. Centralna 9


Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronnych”

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.
WÓJT

/-/ Leonard Świerczyński

 

Poprawiony ( poniedziałek, 06 lipca 2009 16:18 )