Gmina Mniów

Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
  
piątek, 16 października 2009 15:18

Ogłoszenie Nr 1110/4/09 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów na stanowisko:

Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

 


 

 

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

tel. 041 373 70 04 fax. 041 373 7024

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane

stanowisko

Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

Data ogłoszenia naboru

16.10.2009 r.

Termin składania dokumentów

do 27.10.2009 r. – do godziny 1430 - w przypadku składania dokumentów osobiście.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane

wykształcenie

wyższe ekonomiczne,

Wymagania

związane ze

stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • bardzo dobra znajomość ustawy – Ordynacja Podatkowa,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość programów finansowo-księgowych

2. Pożądane:

 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • skrupulatność,
 • znajomość obsługi komputera – korzystanie z oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony opis stanowiska pracy, główne zadania

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat,
 • rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych,
 • uzgadnianie przypisów i odpisów w wydruku dziennika obrotów z właściwymi rejestrami przypisów i odpisów,
 • prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatku od środków transportowych,
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dla zalegających w podatkach i opłatach,
 • występowanie o zabezpieczenie należności poprzez wpisy hipoteczne,
 • bieżąca współpraca z urzędami skarbowymi dotycząca wystawianych tytułów wykonawczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys – curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy – zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia lub oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata ( druk do pobrania na stronie: www.bip.mniow.pl).

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów:

 

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie, pok. Nr 20.

Mniów ul. Centralna 9

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

 

Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor ds. księgowości podatkowej”.

 

 

 

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 11:24 )