Gmina Mniów

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie bazy danych PDF Drukuj Email
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:02

Znak sprawy : LGD/ZO/1/2010

Miedziana Góra 27.03.2010 r.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

Kostomłoty II 133 ; 26-085 Miedziana Góra

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy : Opracowanie bazy danych o terenie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”


 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

Kostomłoty II ul. Kościelna 133 ; 26-085 Miedziana Góra

NIP 959-173-65-87 REGON 260088890

Telefon 41/303 22 44

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.dorzeczebobrzy.eu

 

Osoba do kontaktu : Urszula Żelazny; Tel. 784 022 705

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA :

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie jednolitej Bazy danych dotyczącej obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” tj. teren gmin: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn oraz Zagnańsk. Oczekujemy od Wykonawcy przeprowadzenia badań dotyczących stworzenia Bazy danych w sektorach turystycznym oraz gospodarczym. Zebrane informacje mają dotyczyć następujących zagadnień : ewidencja zabytków, atrakcji turystycznych, bazy noclegowej, bazy gospodarstw agroturystycznych oraz innych związanych z obsługą ruchu turystycznego i przepływem turystów; dane dotyczące przedsiębiorstw, kontakt, branża, ilość przedsiębiorców. Po opracowaniu Bazy, telefonicznie musi zostać sprawdzona aktualność zawartych w niej danych. Opracowaną Bazę należy dostarczyć w formie elektronicznej (zapis na płycie CD/DVD z możliwością edycji) oraz papierowej w 2 egzemplarzach. Przewidywana ilość podmiotów w Bazie - około 250.

Powstała Baza będzie dla nas punktem wyjściowym do przeprowadzenia ewaluacji oraz monitoringu postępu wdrażania i oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy”.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIELENIA ZMÓWENIA:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

 

 1. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA BADAŃ:

Teren Gmin: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
  - posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 
  -dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,

 1. KRYTERIA OCENY OFERT :

 1. Cena

 2. Zakres opracowania

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy dostarczyć do Biura zamawiającego w zamkniętej kopercie

- Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” Kostomłoty II; ul. Kościelna 133

Na kopercie należy podać nazwę i dane adresowe oferenta oraz  jako temat: „ZAPYTANIE OFERTOWE – BAZA /LGD/ZO/1/2010”

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2010 o godzinie 15.00

Poprawiony ( wtorek, 06 kwietnia 2010 14:07 )