Gmina Mniów

Nabór na stanowisko inspektora ds. wodno-kanalizacyjnych PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 13:32
Ogłoszenie Nr 1110/1/10 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów

 

 

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

tel. 041 373 70 04 fax. 041 373 7024

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane

stanowisko

Inspektor ds. wodno-kanalizacyjnych w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – pełny etat lub ½ etatu

Data ogłoszenia naboru

12.04.2010 r.

Termin składania dokumentów

do 23.04.2010 r. – do godziny 1500 - w przypadku składania dokumentów osobiście.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane

wykształcenie

Wyższe lub średnie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych lub inżynierii środowiska o specjalności : urządzenia sanitarne, inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, oczyszczalnie, budownictwo wodne i sanitarne

Wymagania

związane ze

stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

 • co najmniej 3 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy przy realizacji inwestycji sieci wodno-kanalizacyjnych,

 • uprawnienia budowlane o specjalności instalacje wodno-kanalizacyjne,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 • znajomość Prawa Budowlanego,

 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych

2. Pożądane:

 • umiejętność interpretacji przepisów,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność i skrupulatność,

 • znajomość obsługi komputera – korzystanie z oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony

opis stanowiska pracy, główne zadania

 • nadzorowanie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągo-wych, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych,

 • koordynacja realizacji budów,

 • udział w odbiorach technicznych sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych,

 • rozliczanie inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej

   

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień

budowlanych o specjalności instalacje wodno-kanalizacyjne,

3. list motywacyjny,

4. życiorys – curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy – zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia lub oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata ( druk do pobrania na stronie: www.bip.mniow.pl).

 

 

 

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów:

 

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie, pok. Nr 20.

Mniów ul. Centralna 9

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

 

Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko:

inspektor ds. wodno-kanalizacyjnych”

 

 

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (kwestionariusz_01.odt)kwestionariusz_01.odt18 Kb2010-04-12 13:34
Download this file (kwestionariusz_01.pdf)kwestionariusz_01.pdf41 Kb2010-04-12 13:35
Poprawiony ( poniedziałek, 12 kwietnia 2010 13:38 )