Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 07 czerwca 2011 07:40

W dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to ósma sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a piąta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych oraz sołtysi gminy Mniów

W tym posiedzeniu sesji udział wzięli również :

 

Pan Ryszard Matuliński radny Rady Powiatu Kieleckiego

Pan Palacz Grzegorz audytor Urzędu Gminy w Mniowie

Pani doktor Bożena Rak-Latos przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej " Dentos- Med " w Mniowie

 

Podczas obrad Rada Gminy w Mniowie podjęła następujące uchwały :

 

- w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw : Pieradła,

Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice,- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,-dotyczy dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 0469T- Przyjmo-Pepice-Cierchy-Skoki-Grzymałków-Smyków na odcinku Przyjmo (granica gminy) -Pepice oraz na budowę chodnika w miejscowości Mniów ul. Gajowa w ciągu drogi powiatowej

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2011 - 2020.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

- zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013

Poprawiony ( wtorek, 07 czerwca 2011 07:44 )