Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 07 maja 2012 07:55

W dniu 27 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dziewiętnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2012 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

- w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach Stowarzyszeniu „Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach”,

- w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mniów,

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów,

- w sprawie nabycia nieruchomości w Mniowie,

- w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny,

- w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

- w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ponadto Rada Gminy w Mniowie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2011, oraz zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Mniów.