Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 11 czerwca 2012 10:29

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XX, (dwudziestą) absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 14 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 27.04.2012 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, w tym informacji o stanie mienia komunalnego.

4. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2011 rok.

Podjęcie uchwał :

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,

6. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2011 rok,

8. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

10. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

11. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Odnowy miejscowości Wólka Kłucka” w ramach działania „Odnowi i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

12. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Grzymałkowie,

13. w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic ich obwodów,

14. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

 

Znak: OG.I.0002.4.2012.

Mniów, 2012-06-05.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak