Gmina Mniów

Obwieszczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2012 09:24

Mniów, dnia 04.06.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

 

Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

że w dniu 4 lipca 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu powierzchni w granicach której ma być prowadzone wydobywanie kopaliny ze złoża „Pałęgi” na terenie miejscowości Grzymałków i Pałęgi, ze zmianą koncesji na wydobywanie kopaliny oraz granic obszaru górniczego i terenu górniczego ustanowionych dla złoża „Pałęgi”.

 

Zgodnie z w/cyt. Ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy. Z treścią decyzji i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Mniowie – w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów w terminie 14 dni od daty doręczenia.