Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 26 listopada 2012 12:59
Zawiadomienie

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXV, (dwudziestą piątą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 24.10.2012 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.

4. Informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej wynikach kontroli w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie w zakresie przetargu na dowóz uczniów.

 

Podjęcie uchwał :

 

5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mniów,

7. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

8. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Lisie Jamy,

9. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządo-wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013,

10. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

11. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.9.2012.

Mniów, 2012-11-21.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( poniedziałek, 26 listopada 2012 13:04 )