Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 19 grudnia 2012 09:09

Mniów dnia 19.12.2012 r.

Znak: GKPS.V.6733.12.2012

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana:

Decyzja Nr 92/12 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.6733.12.2012 z dnia 19.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka rowu melioracyjnego, zmiana kierunku przepływu wody w istniejącym rowie oraz likwidacja odcinka rowu melioracyjnego, w granicach ich przebiegu przez teren gruntów rolnych obejmującym nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2/2, 2/1, 2/3, 1, 3/2, 3/1 , 3/3 , położonych w miejscowości Pałęgi, gmina Mniów, oraz budowa trzech tymczasowych zbiorników odstojnikowych,
  • Zakres inwestycji ma związek z przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na odkrywkowej eksploatacji złoża surowca ilastego „Filipy I" w miejscowości Pałęgi , dla którego Wójt Gminy Mniów decyzją znak : GKOŚ.IV. 6220.1.2011 z dnia 24.07.2012 określił środowiskowe uwarunkowania w których wskazuje się na potrzebę przebudowy przedmiotowych rowów melioracyjnych.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie.