Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 31 stycznia 2013 13:26

W dniu 30 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta siódma sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a pierwsza w 2013 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

Podczas obrad sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- w sprawie zmian w składach komisji: rewizyjnej oraz planowania, budżetu i finansów,

- zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,

- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2013-2020,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.

Budżet Gminy Mniów na 2013 rok został przyjęty większością głosów.

- dochody budżetu gminy Mniów w 2013 roku wyniosą 30 944 790 złotych

- wydatki budżetu gminy Mniów w 2013 roku wyniosą 29 513 690 złotych