Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
środa, 03 kwietnia 2013 10:47

Mniów dnia 28.03.2013r.

 

Znak: GKPS.V.6220.1.2013

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 61 • 4 i art. 10 • 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia , że na wniosek Pana Roberta Pach zam. Gliniany Las 22 26-212 Smyków z dnia 12.03.2013 r. i uzupełnionego 27.03.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie lądowiska dla helikoptera na działce o numerze ewidencyjnym 733 położonej w miejscowości Gliniany Las obręb geodezyjny Straszów.

Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój nr 1A w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej,Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.