Gmina Mniów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
piątek, 23 sierpnia 2013 13:10

Mniów dnia 23.08.2013r.

Znak: GKPS.V.6220.12.2013

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TOPAS” Tomasz Pasierbek Zaborowice 208, 26-080 Mniów z dnia 14.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków czwartorzędowych „Mniów” na działce nr ewid. 23 położonej w miejscowości Mniów.
Jednocześnie informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie pokój nr 1A w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej,Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Zgodnie z regulacją art.49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.