Gmina Mniów

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko PDF Drukuj Email
piątek, 13 grudnia 2013 13:32

Mniów dnia 12.12.2013 r.

Znak : GKPS.V.6220.11.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów
informujące o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),
Wójt Gminy Mniów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam o złożonym w dniu 10.12.2013 r. uzupełnieniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „dalsza eksploatacji piasków ze złoża „Wólka Kłucka” w poszerzonych jego granicach o działkę nr: 384/2 położonej w miejscowości Wólka Kłucka”, w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku firmy TIHE Sp. z o.o z siedzibą Wólka Kłucka 254A ,26-080 Mniów .
Informuje, że wobec przedłożonego w/w uzupełnienia raportu nadal trwa postępowanie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
Na podstawie art. 79 ust 1 ww.  ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje każdemu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z przedłożonym jego uzupełnieniem w tut. Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój 1A, od poniedziałku do piątku - w godzinach pracy urzędu, oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w wyżej określonym terminie jest Wójt Gminy Mniów. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy ustawy Kpa, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego obwieszczenia: 13.12.2013 r.