Gmina Mniów

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDF Drukuj Email
czwartek, 20 marca 2014 14:32

Mniów dnia 2014.03.19

GKPS.V.6733.6.2014

Na podstawie art. 10 § 1, i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.647),

zawiadamiam,

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: Gminy Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni trawiastej na działce nr ewid. 270 położonej w miejscowości Serbinów” zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia.
Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie , pokój 1A, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74