Gmina Mniów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 12:56

Mniów dnia 28.03.2014 r.

Znak: GKPS.V.6733.6.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 5/2014 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.6.2014 z dnia 28.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • budowie boiska do piłki nożnej obejmującego nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 270, położoną w miejscowości Serbinów, gmina Mniów.

Zakres programowy :

  • boisko o nawierzchni syntetycznej
  • ogrodzenie wraz z piłkochwytami
  • odwodnienie terenu ,
  • utwardzenie pod stanowiska postojowe,
  • zieleń urządzona

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.